Regulamin konkursu Wyzwanie z Adą #5

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: „Wyzwanie z Adą #5” organizowany na Facebooku i Instagramie marki Czanieckie Makarony.
2. Organizatorem Konkursu jest firma Korporacja Stylu, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 50/6, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547 200 16 53, (dalej: Organizator) na zlecenie Czanieckich Makaronów Sp. z o. o., ul. Krajobrazowa 5, 43-354 Czaniec.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com pod adresem: https://www.facebook.com/CzanieckieMakarony/ oraz w serwisie Instagram na profilu @czanieckiemakarony. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal Facebook.com, serwis Instagram.com ani firmę z nimi związaną.
4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
5. Konkurs organizowany jest w celu propagowania informacji o marce Czanieckie Makarony oraz o jej ofercie.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej : „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Uczestnikami Konkursu nie mogą być również pracownicy Czanieckich Makaronów Sp. z o. o. zlecającej firmie Korporacja Stylu przeprowadzenie konkursu.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) posiadanie statusu Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1 i 2.
b) wypełnienie zadania konkursowego opisanego w § 3 niniejszego Regulaminu.
4. Wysyłając zgłoszenie, uczestnik oświadcza i potwierdza, że przesłane przez niego prace konkursowe są jego własnością i zostały wykonane przez niego samego oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tych prac. Prace konkursowe zgłoszone przez Uczestnika nie mogą być obciążone prawami autorskimi osób trzecich.
5. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża, stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r.; nr 90; poz. 631 z późn. zm.), nieodwołalnie zgodę na nieodpłatne, wielokrotne wykorzystanie przez Organizatora zdjęć i tekstów zgłoszonych do Konkursu, m.in. poprzez umieszczenie nadesłanych zdjęć i opisów na stronie internetowej Czanieckich Makaronów www.makaron.pl, profilu Facebook Czanieckich Makaronów, portalu Wszechsmaki www.wszechsmaki.pl, serwisie Instagram, a także w materiałach prasowych Czanieckich Makaronów oraz innych materiałach związanych z prawidłowym przebiegiem Konkursu.
6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
7. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
8. Organizator nie uwzględnia i nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
9. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek podania przez uczestnika fałszywych danych osobowych, jak również wskutek wykorzystania przez uczestnika, a w następstwie tego przez Organizatora tekstów lub zdjęć, do których prawa autorskie posiada osoba trzecia.

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs rozpocznie się w dniu 10.11.2016 i zakończy dnia 24.11.2016 r.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi 25.11.2016 r.
3. Zgłaszanie zdjęć konkursowych:
Zgłaszanie zdjęć konkursowych następuje poprzez:
a) serwis Instagram: uczestnicy publikują na swoim prywatnym, aktywnym profilu w serwisie Instagram (www.instagram.com) zdjęcia przygotowanych przez siebie potraw wegetariańskich (czyli bez użycia bez mięsa, ryb i owoców morza) z wykorzystaniem Czanieckiego Makaronu. W opisie opublikowanego na swoim profilu zdjęcia uczestnicy zamieszczają hashtag: #czanieckiewege i oznaczają profile: @czanieckiemakarony, @adrianna_palka, @philipiakmilano.
b) portal Facebook: w komentarzach pod postem konkursowym opublikowanym 10.11.2016 r., uczestnicy zamieszczają zdjęcia przygotowanych przez siebie zdjęcia przygotowanych przez siebie potraw wegetariańskich (czyli bez użycia bez mięsa, ryb i owoców morza) z wykorzystaniem Czanieckiego Makaronu.
Wykonanie wyżej wymienionych czynności a) lub b) skutkuje wysłaniem zgłoszenia na Konkurs. Każdy z uczestników ma prawo opublikować dowolną ilość zgłoszeń spełniających wymogi konkursu, ale tylko jedno z jego zgłoszeń może zostać nagrodzone. Zgłoszenia będą przyjmowane od 10.11.2016 do 24.11.2016 r.
4. Wybór najlepszych zdjęć:
Jury, składające się z reprezentantów Organizatora, nagrodzi autorów trzech najciekawszych zgłoszeń. Kryteriami oceny nadesłanych zgłoszeń będą: estetyka i kompozycja potrawy oraz ciekawy sposób aranżacji zdjęcia.
5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej poprzez komentarz (odpowiedź) do Pracy Konkursowej, nie później niż w przeciągu 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Organizator w komentarzu pod wybranymi zdjęciami zamieści informację o wygranej wraz z prośbą o kontakt Zwycięzcy z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną na Facebooku marki Czanieckie Makarony.

§ 4 NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są:
I miejsce: Naczynie do gotowania makaronu Philipiak Milano oraz zestaw Czanieckich Makaronów
II miejsce: Lasagnera duża Philipiak Milano oraz zestaw Czanieckich Makaronów
III miejsce: Lasagnera mała Philipiak Milano oraz zestaw Czanieckich Makaronów
2. Wydanie Nagród następuje na koszt Organizatora, przesyłką kurierską lub pocztową wysłaną na adres podany przez Zwycięzcę w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Organizatora danych niezbędnych do wydania nagrody.
3. Zryczałtowany podatek od Nagrody opłaca Organizator.
4. Prawo do nagrody wygasa, gdy:
a) po wyłonieniu zwycięzcy Konkursu okaże się, że zwycięzca nie spełniał warunków określonych w § 2 ust. 1-9 Regulaminu.
b) zwycięzca nie wyśle swoich danych niezbędnych do wydania nagrody w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zwycięstwie w konkursie lub nie odbierze nagrody w ustalonym terminie.

§ 5 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że:
1. Organizator jest Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)
2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzcy, opublikowania informacji o zwycięzcy, opublikowania nagrodzonego zgłoszenia wraz z podaniem imienia i pierwszej litery nazwiska jeśli je podano lub nazwy profilu Uczestnika na Facebooku, wydania i odbioru nagrody, a także w celach związanych ze sprawozdawczością podatkową i księgową Organizatora.
3. Ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji.
4. Ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych.
5. Udostępnienie jego danych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w Konkursie.

§ 6 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane na piśmie, listem poleconym na adres Organizatora (Korporacja Stylu, ul. Cieszyńska 50/6, 43-300 Bielsko-Biała, z dopiskiem „Konkurs Wyzwanie z Adą #5 – reklamacja” jednakże dopisek ten nie jest obowiązkowy) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: marketing@czaniecki.pl w terminie 30 dni od daty zakończenia konkursu.
2. W treści reklamacji należy podać swoje imię, nazwisko, adres, przyczynę reklamacji oraz treść żądania.
3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku listem poleconym lub wiadomością e-mail, w zależności od drogi złożenia reklamacji.
4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.wszechsmaki.pl.
2. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu
3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie www.wszechsmaki.pl oraz na profilach Czanieckich Makaronów na Facebooku i Instagramie
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Pobierz Regulamin