Regulamin wyzwanie z Adą #3

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: „Wyzwanie z Adą #3” organizowany na Instagramie marki Czanieckie Makarony .
2. Organizatorem Konkursu jest firma Korporacja Stylu, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 50/6, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547 200 16 53, (dalej: Organizator) na zlecenie Czanieckich Makaronów Sp. z o. o., ul. Krajobrazowa 5, 43-354 Czaniec.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronie internetowej www.wszechsmaki.pl.
4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
5. Konkurs organizowany jest w celu propagowania informacji o marce Czanieckie Makarony oraz o jej ofercie.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej : „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Uczestnikami Konkursu nie mogą być również pracownicy Czanieckich Makaronów Sp. z o. o. zlecającej firmie Korporacja Stylu przeprowadzenie konkursu.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) posiadanie statusu Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1 i 2.
b) wypełnienie zadania konkursowego opisanego w § 3 niniejszego Regulaminu.
4. Wysyłając zgłoszenie, uczestnik oświadcza i potwierdza, że przesłane przez niego prace konkursowe są jego własnością i zostały wykonane przez niego samego oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tych prac. Prace konkursowe zgłoszone przez Uczestnika nie mogą być obciążone prawami autorskimi osób trzecich.
5. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża, stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r.; nr 90; poz. 631 z późn. zm.), nieodwołalnie zgodę na nieodpłatne, wielokrotne wykorzystanie przez Organizatora tekstów zgłoszonych do Konkursu m.in. poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Czanieckich Makaronów www.makaron.pl, profilu Facebook Czanieckich Makaronów, portalu Wszechsmaki www.wszechsmaki.pl, serwisie Instagram, a także w materiałach prasowych Czanieckich Makaronów oraz innych materiałach związanych z prawidłowym przebiegiem Konkursu.
6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
7. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
8. Organizator nie uwzględnia i nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
9. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek podania przez uczestnika fałszywych danych osobowych, jak również wskutek wykorzystania przez uczestnika, a w następstwie tego przez Organizatora tekstów lub zdjęć, do których prawa autorskie posiada osoba trzecia.

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs rozpocznie się w dniu 14.10.2016 i zakończy dnia 27.10.2016 r.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi 28.10.2016 r.
3. Przebieg konkursu:
Uczestnicy za pomocą formularza na stronie www.wszechsmaki.pl/wyzwanie-ada-palka przesyłają swoje przepisy na makaronowe danie w wersji fit. Każdy z uczestników ma prawo opublikować dowolną ilość zgłoszeń spełniających wymogi konkursu, ale tylko jedno z jego zgłoszeń może zostać nagrodzone. Zgłoszenia będą przyjmowane od 14.10.2016 r. 27.10.2016 r.
Wybór najlepszych przepisów:
Jury, składające się z reprezentantów Organizatora, nagrodzi autorów trzech najciekawszych zgłoszeń. Kryteriami oceny nadesłanych zgłoszeń będą: oryginalność przepisu, zgodność z zasadami sztuki kulinarnej, zgodność z tematem konkursu. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami poprzez wiadomość e-mail wysłaną na podany w formularzu zgłoszeniowym adres Zwycięzcy.

§ 4 NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są:
I miejsce: Naczynie do gotowania makaronu Philipiak Milano oraz zestaw Czanieckich Makaronów
II miejsce: Lasagnera duża Philipiak Milano oraz zestaw Czanieckich Makaronów
III miejsce: Lasagnera mała Philipiak Milano oraz zestaw Czanieckich Makaronów
2. Wydanie Nagród następuje na koszt Organizatora, przesyłką kurierską lub pocztową wysłaną na adres podany przez Zwycięzcę w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Organizatora danych niezbędnych do wydania nagrody.
3. Zryczałtowany podatek od Nagrody opłaca Organizator.
4. Prawo do nagrody wygasa, gdy:
a) po wyłonieniu zwycięzcy Konkursu okaże się, że zwycięzca nie spełniał warunków określonych w § 2 ust. 1-9 Regulaminu.
b) zwycięzca nie wyśle swoich danych niezbędnych do wydania nagrody w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zwycięstwie w konkursie lub nie odbierze nagrody w ustalonym terminie.

§ 5 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że:
1. Organizator jest Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)
2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzcy, opublikowania informacji o zwycięzcy, opublikowania nagrodzonego zgłoszenia wraz z podaniem imienia i pierwszej litery nazwiska jeśli je podano lub nazwy profilu Uczestnika na Instagramie, wydania i odbioru nagrody, a także w celach związanych ze sprawozdawczością podatkową i księgową Organizatora.
3. Ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji.
4. Ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych.
5. Udostępnienie jego danych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w Konkursie.

§ 6 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane na piśmie, listem poleconym na adres Organizatora (Korporacja Stylu, ul. Cieszyńska 50/6, 43-300 Bielsko-Biała, z dopiskiem „Konkurs Wyzwanie z Adą #3 – reklamacja” jednakże dopisek ten nie jest obowiązkowy) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: marketing@czaniecki.pl w terminie 30 dni od daty zakończenia konkursu.
2. W treści reklamacji należy podać swoje imię, nazwisko, adres, przyczynę reklamacji oraz treść żądania.
3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku listem poleconym lub wiadomością e-mail, w zależności od drogi złożenia reklamacji.
4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.wszechsmaki.pl.
2. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu
3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie www.wszechsmaki.pl oraz na profilu Czanieckich Makaronów na Instagramie .
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.